...

ประวัติและบทบาทหน้าที่

 

            หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง  เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร มีหน้าที่รวบรวม วารสาร และสื่อความรู้ประเภทต่างๆทุกสาขาวิชา และให้บริการข้อมูลความรู้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน รัฐบาลได้จัดตั้งขึ้นเป็นสาขาแห่งแรกในจำนวนสาขาสี่มุมเมืองของกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เมื่อปี พ.ศ. 2539 ได้ก่อสร้างในเนื้อที่ 5 ไร่ อาคารทรงไทยประยุกต์ 3 ชั้น มีเนื้อที่ใช้สอย  40,300  ตารางเมตร  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯพระราชทานนามว่า “หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง  เฉลิมพระเกียรติ” เมื่อปี พ.ศ. 2540 ได้เปิดให้บริการเมื่อเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2542 และได้ทำการปรับปรุงอาคารตั้งแต่ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558 – วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558   เปิดให้บริการ ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.  2558 เป็นต้นไป

(จำนวนผู้เข้าชม 354 ครั้ง)


Messenger