...
ประวัติและบทบาทหน้าที่
สำนักงานตั้งอยู่ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ ๕ จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา นครนายก สระบุรี อ่าวทอง และสิงห์บุรี    มีหน่วยงานในความดุแลประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มโบราณคดี กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา พระนครศรีอยุธยาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม พระนครศรีอยุธยา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี สิงห์บุรี หอสมุดแห่งชาติอินทร์บุรี สิงห์บุรี

(จำนวนผู้เข้าชม 94 ครั้ง)