...

100 ปี อำเภอสะเมิง (พ.ศ.2445-2545)
ชื่อเรื่อง : 100 ปี อำเภอสะเมิง (พ.ศ.2445-2545)
ผู้แต่ง : บรรเลง สุปี ปีที่พิมพ์ : 2545
สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่
สำนักพิมพ์ : อำเภอสะเมิง
      เนื่องในวาระโอกาสครบรอบการก่อตั้งอำเภอสะเมิง 100 และเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองการจัดงาน "สะเมิง 100 ปีของดีเลื่องชื่อ เลื่องลือสตอเบอรี่" ระหว่างวันที่14-15 กุมภาพันธ์ 2546 ของอำเภอสะเมิง หนังสือ "100 ปี สะเมิง" จึงเป็นแรงผลักดัน และสนับสนุนหนึ่งต่อการจัดดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทั้งยังช่วยให้ทราบถึงรายละเอียดวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ประเพณี วัฒนธรรม การประกอบอาชีพ แหล่งท่องเที่ยว การคมนาคมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามรอยอาระยะธรรมแห่งความสุข

(จำนวนผู้เข้าชม 1748 ครั้ง)


Messenger