...

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
พันธกิจของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
 
          ๑. อนุรักษ์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ อันเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อธำรงคุณค่าและเอกลักษณ์ความเป็นชาติ ด้วยการเสาะแสวงหา รวบรวม และจัดการอนุรักษ์ตามกระบวนการพิพิธภัณฑ์
 
          ๒. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย วัตถุพิพิธภัณฑ์ เพื่อสืบค้นข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นเอกลักษณ์ความเป็นไทย นำมาเผยแพร่ต่อสาธารณชน
 
          ๓. พัฒนาศักยภาพให้พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว
 
          ๔. สร้างระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
 
 
 
วิสัยทัศน์ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
 
          เป็นองค์กรหลักในการอนุรักษ์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ อันเป็นมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ  เพื่อการเรียนรู้ในสังคม
 
 
 
ปรัชญา
 
          เป็นสถาบันหลักในการสร้างทุนทางปัญญาแก่คนไทยด้านการอนุรักษ์ และสร้างสรรค์มรดกศิลปวัฒนธรรม
 
 
 
วัตถุประสงค์
 
          ๑. เป็นหน่วยงานหลักในการอนุรักษ์ สืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
 
          ๒. เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
          ๓. เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม
 
 
 
ยุทธศาสตร์
 
          ๑. ปกป้องคุ้มครอง และอนุรักษ์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ อันเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
 
          ๒. สืบสาน สร้างสรรค์ และเผยแพร่ความรู้ด้านมรดกทางศิลปวัฒนธรรม และวิชาการพิพิธภัณฑ์สู่สังคม
 
          ๓. บริหารจัดการ และพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม
 
 
 
เป้าหมาย
 
          ๑. เป็นหน่วยงานหลักในการสำรวจ สืบค้น อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม
 
          ๒. เพื่อเสริมสร้างให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

(จำนวนผู้เข้าชม 697 ครั้ง)


Messenger