ประวัติและบทบาทหน้าที่

 

“ หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี  เฉลิมพระเกียรติ ”

      พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตชื่อหอสมุดฯ
เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี " กาญจนาภิเษก " ในปีพ.ศ. ๒๕๓๙
พร้อมให้เชิญตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ประดิษฐานบนอาคาร

ได้รับการสนับสนุนจากนายบรรหารศิลปอาชา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี และนายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๑ จัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนาจังหวัดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๓๘ และ ๒๕๔๐
สำหรับก่อสร้างอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน ๒๑,๑๑๔,๐๐๐.- บาท
(ยี่สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๐ และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๖ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธี

ภารกิจหน่วยงาน

.......สังกัดสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เขตความรับผิดชอบ ๙ จังหวัด
ได้แก่ สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ภารกิจหน่วยงาน

๑. บริหารจัดการ จัดหา ทรัพยากรสนเทศให้เป็นคลังสิ่งพิมพ์ในภูมิภาค
๒. ศึกษาค้นคว้า และดำเนินการวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงานห้องสมุด
....อย่างมีมาตรฐาน
๓. ให้บริการสารสนเทศและส่งเสริมการอ่าน การศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษาตามอัธยาศัย
๔. ประสานงานกับสำนักหอสมุดแห่งชาติในการสำรวจ รวบรวมเอกสารโบราณ หนังสือหายากเพื่อสงวนรักษามรดกทรัพย์สิน
... ภูมิปัญญา ของคนในภูมิภาค
๕. ประสานงานกับสำนักหอสมุดแห่งชาติในการเผยแพร่ และกำหนดเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ ( ISBN ) วารสาร ( ISSN )
....และการจัดทำรายการบรรณานุกรมหนังสือ (CIP)
๖. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

(จำนวนผู้เข้าชม 100 ครั้ง)