...

บทละคอนเรื่องพระลอนรลักษณ์
 
ชื่อเรื่อง : บทละคอนเรื่องพระลอนรลักษณ์และบทละคอนเรื่องพระลอ
 
พิมพ์ครั้งที่ : ๗
 
ปีที่พิมพ์ : ๒๕๑๑
 
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ
 
สำนักพิมพ์ : สุจินต์การพิมพ์
 
                 บทละคอนเรื่องพระลอนรลักษณ์นี้เป็นพระบวรราชนิพนธ์ในสมเด็จพระบวรราชเจ้ากรมพระราชวังบวรฯมหาศักดิพลเสพในฉบับพิมพ์ พ.ศ. ๒๔๖๔และฉบับต่อมามีพระนิพนธ์อธิบายของสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพกล่าวว่า บทละคอนเรื่อง พระลอมี ๓ ความด้วยกัน ความเก่าที่สุดเป็นพระราชนิพนธ์ของกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพในรัชกาลที่ ๓ ต่อมาเจ้าพระยาเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ไม่ทราบว่ามีจึงแต่งบทละคอนเรื่องพระลอขึ้นใหม่เมื่อรัชกาลที่ ๕ อีกความหนึ่งนับเป็นความที่สอง ต่อมาในรัชกาลนั้นเมื่อกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ทรงหัดละคอนรำทรงพระนิพนธ์บทละคอนเรื่องพระลอขึ้นอีความหนึ่ง รวมเป็น ๓ ความด้วยกัน

(จำนวนผู้เข้าชม 1452 ครั้ง)


Messenger