Thai Images of the Buddha

ชื่อผู้แต่ง :       กรมศิลปกร

ชื่อเรื่อง :        ประติมากรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย  

ปีที่พิมพ์ :       2544

สถานที่พิมพ์ :  กรุงเทพฯ

โรงพิมพ์      :  รุ่งสิทธิ์

จำนวนหน้า    28 หน้า

           หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์โดยกรมศิลปากรได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านได้รู้เกี่ยวศิลปวัฒนธรรมในมุมมองที่ลึกซึ่ง โดยมีรูปภาพ ซึ่งแสดงถึง มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทย ให้ต่างชาติได้รับรู้และเป็นการเผยแพร่ส่งเสริมความเข้าทางศิลปะและวัฒนธรรมของชาติไทยสู่สาธารณะชน

 

(จำนวนผู้เข้าชม 595 ครั้ง)