...
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564)
จำนวนผู้เข้าชม 487
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 540
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
สิทธิของประชาชนในการขออนุมัติ อนุญาต จดแจ้งฯ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558
(วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 608
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมศิลปากร อำนวยความสะดวกประชาชน ตามนโยบาย Thailand 4.0
(วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 539
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
(วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564)
จำนวนผู้เข้าชม 1528
ความรู้ทั่วไป
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : กรมศิลปากร
รายละเอียดเพิ่มเติม >
หลักเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม >
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม >
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ภาพประกอบ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
จำนวนผู้เข้าชม 450
Messenger