for w3c

จำนวนผู้เข้าชม 25
(วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565)
จำนวนผู้เข้าชม 18
(วันศุกร์ที่ 09 กันยายน 2565)
วันที่ 17 สิงหาคม 2565 หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา ร่วมจัดโครงการเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียนเพื่อการบำรุงรักษาและซ่อมแซมหนังสือ โดย วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างห้องสมุด (MOU) กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การซ่อมและอนุรักษ์หนังสือ การสาธิต การฝึกปฏิบัติการซ่อมหนังสือ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน
จำนวนผู้เข้าชม 22
(วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565)
จำนวนผู้เข้าชม 54
(วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565)

for w3c

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ความรู้ทั่วไป
องค์ความรู้หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา "จารึกบ้านพันดุง: หลักฐานการอยู่ร่วมกันระหว่างพราหมณ์-ฮินดูและพุทธ"
รายละเอียดเพิ่มเติม >
พระราชกรณียกิจฯ ด้านการทหาร “เรื่อง วีรกษัตริย์การทหารย้อนรอยวีรกษัตริย์แห่งสมรภูมิบ้านหมากแข้ง”
รายละเอียดเพิ่มเติม >
องค์ความรู้ “พระชาลีภิเสกเผด็จ: ชาลีกัณหาภิเสก ฉบับหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา”
รายละเอียดเพิ่มเติม >
วีดิทัศน์

อาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส วันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ๒๕๖๕

เอกสารดาวน์โหลด

for w3c