...

เอกสารดาวน์โหลด
# ชื่อเอกสาร ชนิดไฟล์ ขนาดไฟล์
1 การส่งมอบเอกสารประวัติศาสตร์และการทำลายเอกสาร.pdf การส่งมอบเอกสารประวัติศาสตร์และการทำลายเอกสาร 6.31 Mb Download
2 ตารางกำหนดอายการเก็บเอกสารบริหารงานบุคคล.pdf ตารางกำหนดอายการเก็บเอกสารบริหารงานบุคคล 0.09 Mb Download
3 ตรารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารทางการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง.pdf ตรารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารทางการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 0.07 Mb Download
4 สำเนาหนังสือเวียน 8 ฉบับ.pdf สำเนาหนังสือเวียน 8 ฉบับ 0.08 Mb Download
5 ตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.png ตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 0.06 Mb Download