ค้นหา
รายการที่พบทั้งหมด 29,593 รายการ

ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567