...

ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โครงการขุดค้นวัดเจดีย์ยอดทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม