...

ประวัติและบทบาทหน้าที่

สำนักศิลปากรที่ สุพรรณบุรี กรมศิลปากร


 


           สถานที่ตั้ง : อยู่เลขที่ 17/1หมู่ 4 ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายในบริเวณพื้นที่เดียวกันกับวิทยาลัยช่างศิลป สุพรรณบุรี ด้านหลังสนามกีฬาจังหวัด

         
      ประวัติความเป็นมา : จากความสำคัญของเมือง โบราณอู่ทอง ซึ่งอยู่ในความสนใจของนักโบราณคดีทั้งของชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งเข้ามาดำเนินการสำรวจ ขุดค้น ศึกษาทางด้านโบราณคดี นับตั้งแต่
พ.ศ. 2446 เป็นต้นมา และได้มีการสำรวจ ขุดพบโบราณสถาน โบราณวัตถุ จำนวนมาก ดังนั้น กรมศิลปากร จึงได้จัดตั้งหน่วยศิลปากรที่ 2 ขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2494 โดยรับโอนภารกิจของราชบัณฑิตยสภาซึ่งถูกยุบเลิกมาปฏิบัติ เพื่อดูแลรักษาโบราณสถานเมืองอู่ทองและในเขตพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยใช้ห้องแถวในตลาดท่าพระยาจักรเป็นที่ทำการหน่วย

ต่อมา พ.ศ. 2502 ได้มีการดำเนินงานจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง หน่วยศิลปากรที่ 2 จึงได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ต่อมา พ.ศ. 2538 กรมศิลปากรได้มีการปรับปรุงโครงสร้างใหม่ และได้เปลี่ยนชื่อ หน่วยศิลปากรที่ 2 เป็น สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 2 สุพรรณบุรี โดยได้ย้ายอาคารสำนักงานจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง มาอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ในเขตตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

พ.ศ. 2545 กรมศิลปากรได้มีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน โดยแยกพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติออกจากสำนักโบราณคดีและเปลี่ยนชื่อ สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 2 สุพรรณบุรี เป็น สำนักงานศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี

พ.ศ. 2549 กรมศิลปากรได้มีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานใหม่อีกครั้ง สำนัก งานศิลปากรในส่วนภูมิภาคทั้งหมดได้แยกออกจากสำนักโบราณคดี ขยายโครงสร้างเป็น "สำนักศิลปากร" โดยเป็นหน่วยงานในภูมิภาคที่ขึ้นตรงต่อกรมศิลปากร ซึ่งได้รวมเอาหน่วยงานต่างๆ ของกรมศิลปากรที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ไว้ในสังกัด ยกเว้นสถานศึกษา

ปัจจุบันสำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี มีหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด ดังนี้

-           ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

-          กลุ่มโบราณคดี

-           กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน

-           อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จ. กาญจนบุรี

-          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง จ. สุพรรณบุรี

-          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี จ. สุพรรณบุรี

-          พิพิธภัณสถานแห่งชาติชาวนาไทย จ. สุพรรณบุรี

-          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ จ. นครปฐม

-          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า จ. กาญจนบุรี

-          หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีเฉลิมพระเกียรติ

-          หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกกาญจนบุรี

-          หอจดหมายเหตุแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี

-          หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21

 

 

 

บทบาทหน้าที่

 

 
                        สำนักงานศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี มีภาระหน้าที่รับผิดชอบในการดูแล รักษา อนุรักษ์ และสืบค้นหาความรู้ทางมรดกศิลปะและวัฒนธรรมของชาติในส่วนของโบราณวัตถุ โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี และอุทยานประวัติศาสตร์ ในเขตพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม นนทบุรี และปทุมธานี รวมทั้งการเผยแพร่ให้บริการงานวิชาการดังกล่าวแก่สาธารณชนผู้สนใจทั่วไป

(จำนวนผู้เข้าชม 486 ครั้ง)


Messenger