...
ประวัติและบทบาทหน้าที่

         

ตั้ง อยู่เลขที่ 17/1 หมู่ 4 ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายในบริเวณพื้นที่เดียวกันกับวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ด้านหลังสนามกีฬาจังหวัด

จากความสำคัญของเมือง โบราณอู่ทอง ซึ่งอยู่ในความสนใจของนักโบราณคดีทั้งของชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งเข้ามาดำเนินการสำรวจ ขุดค้น ศึกษาทางด้านโบราณคดี นับตั้งแต่ พ.ศ. 2446 เป็นต้นมา และได้มีการสำรวจ ขุดพบโบราณสถาน โบราณวัตถุ จำนวนมาก ดังนั้น กรมศิลปากร จึงได้จัดตั้ง หน่วยศิลปากรที่ 2 ขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2494 โดยรับโอนภารกิจของราชบัณฑิตยสภาซึ่งถูกยุบเลิกมาปฏิบัติ เพื่อดูแลรักษาโบราณสถานเมืองอู่ทองและในเขตพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยใช้ห้องแถวในตลาดท่าพระยาจักรเป็นที่ทำการหน่วย ต่อมา พ.ศ. 2502 ได้มีการดำเนินงานจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง หน่วยศิลปากรที่ 2 จึงได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง

ต่อมา พ.ศ. 2538 กรมศิลปากรได้มีการปรับปรุงโครงสร้างใหม่ และได้เปลี่ยนชื่อ หน่วยศิลปากรที่ 2 เป็น สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 2 สุพรรณบุรี โดยได้ย้ายอาคารสำนักงานจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง มาอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ในเขตตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

พ.ศ. 2545 กรมศิลปากรได้มีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน โดยแยกพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติออกจากสำนักโบราณคดี และเปลี่ยนชื่อ สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 2 สุพรรณบุรี เป็น สำนักงานศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี

พ.ศ. 2549 กรมศิลปากรได้มีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานใหม่อีกครั้ง สำนัก งานศิลปากรในส่วนภูมิภาคทั้งหมดได้แยกออกจากสำนักโบราณคดี ขยายโครงสร้างเป็น "สำนักศิลปากร" โดยเป็นหน่วยงานในภูมิภาคที่ขึ้นตรงต่อกรมศิลปากร ซึ่งได้รวมเอาหน่วยงานต่างๆ ของกรมศิลปากรที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ไว้ในสังกัด ยกเว้นสถานศึกษา

ปัจจุบันสำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี มีหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด ดังนี้
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 กลุ่มโบราณคดี
 กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน
 อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จ. กาญจนบุรี
 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง จ. สุพรรณบุรี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี จ. สุพรรณบุรี
 พิพิธภัณสถานแห่งชาติชาวนาไทย จ. สุพรรณบุรี
 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ จ. นครปฐม
 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า จ. กาญจนบุรี
 หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีเฉลิมพระเกียรติ
 หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกกาญจนบุรี
 หอจดหมายเหตุแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี
 หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21

 

บทบาทหน้าที่

 

 
 

           สำนักงานศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี มีภาระหน้าที่รับผิดชอบในการดูแล รักษา อนุรักษ์ และสืบค้นหาความรู้ทางมรดกศิลปะและวัฒนธรรมของชาติในส่วนของโบราณวัตถุ โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี และอุทยานประวัติศาสตร์ ในเขตพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม นนทบุรี และปทุมธานี รวมทั้งการเผยแพร่ให้บริการงานวิชาการดังกล่าวแก่สาธารณชนผู้สนใจทั่วไป

(จำนวนผู้เข้าชม 30 ครั้ง)