...

ค้นหา
รายการที่พบทั้งหมด 339 รายการ


สำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี ร่วมกับกองโบราณคดี , กองโบราณคดีใต้น้ำ และ กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติได้จัดโครงการสัมมนาแหล่งเรือโบราณพนมสุรินทร์ : ก้าวที่ผ่านมาและอนาคต เพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์โบราณวัตถุที่ได้จากแหล่งเรือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานด้านโบราณคดี และด้านอนุรักษ์โบราณวัตถุของแหล่งเรือโบราณพนมสุรินทร์ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

สำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรีได้จัดทำโครงการดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรม ของอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของอาสาสมัคร ท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม โดยมีนายสุทธิพร ณ นคร ปลัดอาวุโสอำเภอปราณบุรี เป็นตัวแทนประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรม ดูแลรักษาโบราณสถาน ณ ชุมชนเมืองเก่าปราณบุรี บริเวณศาลาท่าน้ำเฉลิมพระเกียรติ ร.9 อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙