...

Shan Youth Power ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับลูกหลานแรงงานและเด็กไร้สัญชาติ
วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. Shan Youth Power ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับลูกหลานแรงงานและเด็กไร้สัญชาติ จำนวน ๓๐ คน เพื่อให้ทุกคนได้ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ณ ห้องโสตทัศนวัสดุ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่

(จำนวนผู้เข้าชม 283 ครั้ง)


Messenger