...
การดูแลรักษาหนังสือโบราณ

พวงพร  ศรีสมบูรณ์. การดูแลรักษาหนังสือโบราณ. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2561.

               รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรม ความเสี่ยงและแนวทางการดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรม ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาหนังสือโบราณ ปัจจัย สาเหตุความเสี่ยงที่ทำให้หนังสือโบราณเสื่อมสภาพ ตลอดจนแนวทางป้องกันการเสื่อมสภาพของหนังสือโบราณ

(จำนวนผู้เข้าชม 123 ครั้ง)