...

ค้นหา
รายการที่พบทั้งหมด 30,560 รายการวันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ร่วมพิธีบวงสรวง เพื่อจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมพระปรางค์สามยอดสู่มรดกโลก งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๗ โดยสมาคมวิทยุกระจายเสียงจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสมาคมทหารผ่านศึกเขตลพบุรี และชมรมสื่อมวลชนจังหวัดลพบุรี ณ บริเวณโบราณสถานพระปรางค์สามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี