...

ค้นหา
รายการที่พบทั้งหมด 32,040 รายการ
สำนักบริหารยุทธศาสตร์ : กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ จัดทำโดย สำนักงาน ก.พ.ร. เรียบเรียงโดย นางวรรณพร สุทธปรีดา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงาน ก.พ.ร.

Messenger