...

ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระธาตุแช่แห้ง หลักฐานความสัมพันธ์กับสุโขทัย แต่ทำไมรูปแบบศิลปะเป็นแบบล้านนา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
๑๓ โบราณวัตถุต้องห้ามพลาดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดี เสาดินนาน้อย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณวัตถุจากเสาดินนาน้อยที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
แหล่งเตาบ่อสวก ตอนที่ ๑ แหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาเมืองน่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
แหล่งเตาบ่อสวก ตอนที่ ๒ เอกลักษณ์เครื่องปั้นดินเผาเมืองน่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณวัตถุบริเวณเหนือเขื่อนสิริกิติ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณวัตถุที่พบเหนือเขื่อนสิริกิติ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
การค้าขายและเงินตราที่ใช้ในล้านนา ตอนที่ ๒
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
การค้าขายและเงินตราที่ใช้ในล้านนา ตอนที่ ๓
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
การค้าขายและเงินตราที่ใช้ในล้านนา ตอนที่ ๔
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
การค้าขายและเงินตราที่ใช้ในล้านนา ตอนที่ ๕
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
การค้าขายและเงินตราที่ใช้ในล้านนา ตอนที่ ๖
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
การค้าขายและเงินตราที่ใช้ในล้านนา ตอนที่ ๗
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
มโหระทึกเส้นทางและผู้คนบนพื้นที่จังหวัดน่านในอดีต
รายละเอียดเพิ่มเติม