To Top

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

RECOVER TOGETHER STEP FORWARD
 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีภารกิจในการส่งเสริมสังคมไทยให้สนใจและเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศ และปลูกฝังให้เยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้ง เป็นสถานที่ให้ความรู้และความเพลิดเพลินแก่ครอบครัวผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ วัตถุตัวอย่าง และกิจกรรมเสริมศึกษา ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เข้าชม ผ่านบรรยากาศที่สร้างสรรค์และชิ้นงาน Hands-on เพื่อสร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ผ่านการลงมือปฏิบัติ และค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเอง ปัจจุบัน อพวช.เปิดให้บริการ 4 พิพิธภัณฑ์ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ตั้งอยู่ ณ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 

 

นอกจากนี้ อพวช. ได้พัฒนาพื้นที่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ขึ้น 2 แห่ง ได้แก่ “จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เดอะ สตรีท รัชดา” กรุงเทพฯ และ “จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่” ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นการกระจายโอกาสด้านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไปสู่วงกว้างมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ อพวช. ยังคงมุ่งมั่นและพัฒนากิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆ สู่สังคม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ต่อการดำรงชีวิตและการพัฒนาในด้านต่างๆ ภายใต้กรอบแนวคิด “อพวช. ร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน”