To Top

พิพิธบางลำพู

RECOVER TOGETHER STEP FORWARD
 

ตั้งอยู่ที่ถนนพระสุเมรุ เขตพระนคร ใกล้ป้อมพระสุเมรุ ปัจจุบันอยู่ในสังกัดกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ กรมธนารักษ์ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นมาของโรงพิมพ์คุรุสภา

 

 

ภารกิจของกรมธนารักษ์และวิถีชีวิตชุมชนบางลำพู เดิมสถานที่แห่งนี้ เป็นอาคารโรงพิมพ์คุรุสภา ซึ่งกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นอาคารโบราณสถาน และกรมธนารักษ์ได้ปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ และศูนย์การเรียนรู้เชิงการศึกษาวัฒนธรรมชุมชน โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าชม (Interactive presentation) มาสร้างสรรค์ให้มีความน่าสนใจ นอกจากนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้กลุ่มผู้เข้าชมทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ จึงได้มีการจัดทำสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ เช่น Audio description สื่อสัมผัส คำบรรยายอักษรเบรลล์ ห้องน้ำ คนพิการ ทางลาด

 

 

เวลาทำการ
วันอังคาร – วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. – 18.00 น.
(ปิดให้บริการในวันจันทร์ วันหยุดในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์)
ช่องทางติดต่อ
Facebook: พิพิธบางลำพู
Instagram: @pipit_banglamphu
Twitter: @pipitbanglamph
Website: banglamphumuseum.treasury.go.th
หมายเลขโทรศัพท์: 0 2281 9828
Email: banglamphumuseum@gmail.com, pipitbanglamphu@hotmail.com