To Top

พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

RECOVER TOGETHER STEP FORWARD
 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานตามโครงสร้างขอมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีพันธกิจหลักในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมรวมถึงการให้บริการพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเกิดจากการอนุรักษ์อาคารประวัติศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสืบทอดมรดกวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ให้ดำรงคงอยู่สืบไป แบ่งเป็น 2 ส่วนจัดแสดง ดังนี้

 

 

1. พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
เดิมเป็นตำหนักที่ประทับของพระวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา พระอัครชายาเธอในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมาประทับ ณ.ตำหนักในสวนสุนันทาเมื่อปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยพระราชธิดาพระองค์เล็ก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี หรือ “สมเด็จหญิงพระองค์น้อย” โดยเสด็จเข้ามาประทับเมื่อปี พ.ศ. 2462 กระทั่งเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 พื้นที่ทั้งหมดถูกส่งคืนแก่สำนักพระราชวัง ต่อมาเมื่อพื้นที่สวนสุนันทาได้พัฒนาเป็นสถานศึกษา มีการปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย โดยได้อนุรักษ์ตำหนักให้อยู่ในสภาพเดิม จัดแสดงในลักษณะพิพิธภัณฑ์บ้านประวัติศาสตร์ ผ่านการจำลองห้องที่ประทับในอดีต เหตุการณ์สำคัญจากบทบันทึกของคุณข้าหลวง รวมไปถึงการจัดแสดงศิลปวัตถุอันเกี่ยวเนื่องชิ้นสำคัญ โดยการนำบรรยากาศแห่งอดีตให้หวนกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งยังคงบอกเล่าเรื่องราวความรุ่งโรจน์ของสวนสุนันทาได้เป็นอย่างดี

 

 

2. แหล่งการเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์
เดิมกลุ่มตำหนักเจ้านายฝ่ายในและเรือนเจ้าจอมในอดีตของสวนสุนันทาที่ได้รับการปรับปรุงเป็นส่วนจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับศาสตร์แห่งศิลป์ อันแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติ โดยสะท้อนออกมาตามแนวทางการจัดพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ควบคู่ไปกับการนำเสนอด้วยสื่อมัลติมีเดียที่หลากหลาย โดยแบ่งออกเป็น 3 อาคารจัดแสดง ได้แก่

2.1. อาคารจุฑารัตนาภรณ์ : ดุริยศิลป์
จัดแสดงนิทรรศการดนตรีในสมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลปัจจุบัน ดนตรีกับความเชื่อในสังคมไทย และเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรีในสวนสุนันทา ความบันเทิงของคนไทยในอดีตที่ได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้านายฝ่ายใน

2.2. อาคารอาทรทิพยนิวาสน์ : ทัศนศิลป์
จัดแสดงนิทรรศการทัศนศิลป์ในสมัยรัตนโกสินทร์พัฒนาการความงามทางศิลปะ งานสถาปัตยกรรมแห่งราชสำนักฝ่ายใน การถ่ายภาพของสตรี งานฝีมือชาววัง ผลงานการสร้างสรรค์ของสตรี และการแต่งกายของเจ้านายฝ่ายใน

2.3. อาคารเอื้อนอาชว์แถมถวัลย์ : นาฏศิลป์
จัดแสดงนิทรรศการนาฏศิลป์ในสมัยรัตนโกสินทร์ตั้งแต่พัฒนาการความเป็นมาของนาฏศิลป์การอุปถัมภ์งานนาฏศิลป์ของเจ้านายฝ่ายในสวนสุนันทา และการจัดแสดงเครื่องแต่งกายโขนละครไทย ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อของคนไทย

 

ช่องทางการติดต่อ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เลขที่ 1 ถ.อู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 02 160 1216
โทรสาร. 02 160 1054