ค้นหา
รายการที่พบทั้งหมด 27,130 รายการ


จากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศิลปากรในระยะที่ 1 ในปี 2552- 2555 ที่ผ่าน มาได้สิ้นสุดลง ทําให้ต้องมีการทบทวน ประเมินผล แผนฉบับดังกล่าว เพื่อจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร กรมศิลปากร ระยะที่ 2 ปี 2556-2560