...

คณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
       
 เมื่อวันพุธ ที่ ๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๕ คณะอาจารย์และนักศึกษา จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี เข้าศึกษาเรียนรู้ใน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี ประกอบด้วย นักศึกษาระดับชั้น ปวช.๒ สาขาการประชาสัมพันธ์ และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว รวมจำนวน ๖๑ คน และอาจารย์ ๓ คน ทั้งนี้ เพื่อเป็นส่งเสริมการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ และด้านโบราณคดี และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ให้มีความรู้มากยิ่งขึ้น 

(จำนวนผู้เข้าชม 449 ครั้ง)