...

เอกสารแนะนำหจช.อุบลราชธานี กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทำลายหนังสือราชการ
         เนื้อหาประกอบด้วย ประวัติความเป็นมาของหจช.อุบลราชธานี หน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ
ความรู้เกี่ยวกับจดหมายเหตุ กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานจดหมายเหตุ ขั้นตอนการทำลายหนังสือ
ราชการ ตัวอย่างหนังสือนำส่งเอกสารซึ่งต้องใช้ทุกหน่วยงาน และตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสาร

(จำนวนผู้เข้าชม 521 ครั้ง)