...

ตัวอย่างข้อมูล : กรมศิลปากรจัดสร้างพระคเณศ รุ่น ๑๐๐ ปี กรมศิลปากร
กรมศิลปากรจัดสร้างพระคเณศ รุ่น ๑๐๐ ปี กรมศิลปากร
 
กรมศิลปากรจัดสร้างพระคเณศ (สี่กร ขนาดบูชา)แบบประทับนั่งและประทับยืน รุ่น ๑๐๐ ปี กรมศิลปากร ผู้สนใจสามารถสั่งจองบูชาได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ พระคเณศเป็นที่รู้จักกันว่าเป็น “เทพเจ้าแห่งศิลปะวิทยาการ” ทรงพระราชนิพนธ์บทละครหลายเรื่องเกี่ยวกับเทพเจ้าฮินดู ซึ่งมีเรื่องของพระคเณศรวมอยู่ด้วยเช่นกัน ซึ่งในบทละครแต่ละเรื่องนั้นจะมีบทที่เริ่มต้นด้วย การบูชาพระคเณศ ก่อนอยู่เสมอ ในปีพุทธศักราช ๒๔๕๘ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชลัญจกรขึ้นใหม่องค์หนึ่งเป็นลายรูปพระคเณศต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ “วรรณคดีสโมสร” ใช้ลายพระราชลัญจกรองค์นี้ และปีพุทธศักราช ๒๔๘๐ ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตแบบองค์นั่งและแบบองค์ยืนให้ใช้พระคเณศเป็นดวงตราประจำกรมศิลปากร ดวงพระราชลัญจกรเป็นรูปกลม ศูนย์กลางกว้าง ๓ นิ้ว ๓ อนุกระเบียด (๗ เซนติเมตร) ลายเป็นรูปพระคเณศสี่กร ลายพื้นเป็นลายกระหนกลักษณะคล้ายเมฆประหนึ่งเป็นที่ประทับของพระคเณศ ทรงนาคยัชโยปวีต (สวมสังวาลนาค) พระหัตถ์ขวาเบื้องบนถือวัชระเบื้องล่างถืองาหัก พระหัตถ์ซ้ายเบื้องบน ถือบ่วงบาศเบื้องล่างถือถ้วยใส่ปายสะ (ข้าวชนิดหนึ่งที่หุงเจือด้วยน้ำหรือนํ้านมและนํ้าตาล) ลายรอบด้วยวงกลมมีลวดลายเป็นดวงแก้ว ๗ ดวง อันมีความหมายถึง ศิลปวิทยา ๗ แขนง ที่อยู่ในขอบเขตหน้าที่ของกรมศิลปากร ประกอบด้วย ช่างปั้น, จิตรกรรม, ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์, วาทศิลป์ สถาปัตยกรรม, อักษรศาสตร์ แม้ว่ารูปลักษณ์ของพระคเณศจะสร้างขึ้นโดยถือตามคัมภีร์ประติมานวิทยาของอินเดียแบบดั้งเดิม แต่ก็ยังคงแสดงลักษณะลวดลายแบบไทยอยู่
 
ในปีอันเป็นศุภมงคล ครบ ๑๐๐ ปี กรมศิลปากร เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔ กรมศิลปากร จึงถือโอกาสนี้ จัดสร้างพระคเณศ (สี่กร) รุ่น ๑๐๐ ปี กรมศิลปากรขึ้น โดยจัดสร้างด้วยเนื้อโลหะผสมสีเม็ดมะขาม มีด้วยกัน ๒ แบบ คือแบบประทับนั่งขนาดหน้าตักกว้าง ๔ นิ้วครึ่ง ความสูง ๖ นิ้วครึ่ง ราคาจอง ๒,๑๐๐ บาท ราคาหลังจอง ๒,๕๐๐ บาท และแบบประทับยืน ความสูง ๑๐ นิ้วครึ่ง ราคาจอง ๒,๕๐๐ บาท ราคา หลังจอง ๓,๐๐๐ บาท เพื่อให้ชาวศิลปากร และประชาชน ที่นับถือและศรัทธาในองค์พระคเณศ หรือเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ ได้มีไว้บูชา

(จำนวนผู้เข้าชม 993 ครั้ง)