...

ครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีเข้าศึกษาดูงานหอจดหมายเหตุ
ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานี ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้จัดทำโครงการอบรมเยาวชน
"ฮักบ้าน แพงเมือง สืบสานหม่องเที่ยว" เพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์
ความเป็นมา สถานที่ท่องเที่ยวและการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี

(จำนวนผู้เข้าชม 822 ครั้ง)