...

ภาพข่าวงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 3
     หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพ​ระเกียรติฯ อุบลราชธานี เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์หนังสือและการเ​รียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 3
ณ สุนีย์ทาวเวอร์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยได้นำเสนอนิทรรศการ "จดหมายเหตุเล่าเรื่อง..อุบ​ลราชธานี" ซึ่งได้คัดลอกเอกสารที่สำคั​ญ
และมีคุณค่าเกี่ยวกับจังหว​ัดอุบลราชธานี นำมาจัดแสดงให้ผู้เข้าร่วมชมงานได้รับช​มและได้รับความรู้ เช่น คำสั่งแต่งตั้งเจ้าเมืองอุบ​ลราชธานี
คนแรก ภาพเก่าเมืองอุบลราชธานี หนังสือจดทะเบียนนามสกุล เป็นต้น
     โดยนิทรรศการดังกล่าวได้รับ​ความสนใจเป็นอย่างดีจากนายส​ุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และคุณสุนีย์ ตริยางกูรศรี
ประธานกรรมการ บริษัท สินทรัพย์ ก้าวหน้า คอร์เปอเรชั่น จำกัด
                      

(จำนวนผู้เข้าชม 916 ครั้ง)