...

คู่มือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
กิจการพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย นับแต่เริ่มหยั่งรากในวัฒนธรรมจนปัจจุบัน เป็นเวลากว่าหนึ่งร้อยปีมาแล้ว ได้แตกกิ่งก้านสาขาไปมากมาย

(จำนวนผู้เข้าชม 178 ครั้ง)