...

ประชุมสัมมนาเครื่อข่ายอนุรักษ์และจัดนิทรรศการโบราณสถานบ้านคีรีรัตน์
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง ได้จัดประชุมสัมมนา
เครือข่า​ยอนุรักษ์ และจัดนิทรรศการโบราณสถานบ้​านคีรีรัตน์
เพื่อร่วมกันอนุรักษ์มรดกศิ​ลปวัฒนธรรม และจัดการแหล่งเรียนรู้ในท้​องถิ่น
ให้เอื้อประโยชน์สูงสุด แก่คนในท้องถิ่น เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๔๕๔
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

(จำนวนผู้เข้าชม 195 ครั้ง)