...

กิจกรรมเปิดบ้านศิลปากร ครั้งที่ ๓ สำนักช่างสิบหมู่
 เมื่อวันที่ ๖ กันยายน  ๒๕๕๔ กรมศิลปากร จัดกิจกรรม “เปิดบ้านศิลปากร” ครั้งที่  ๓ “สืบทอดช่าง
 
สิบหมู่” นำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของสำนักช่างสิบหมู่ ถนนพุทธมณฑล สาย ๕ ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  โดยนางสาวนิรมล  เรืองสม  ผู้อำนวยการสำนักช่างสิบหมู่  และเจ้าหน้าสำนักช่างสิบหมู่  ให้การต้อนรับ โดยนางสาวนิรมล  เรืองสม  ผู้อำนวยการสำนักช่างสิบหมู่  ได้บรรยายสรุปภารกิจภาพรวมของสำนักช่างสิบหมู่  ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
         จากนั้นได้นำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมการทำงานส่วนต่างๆ อาทิ เยี่ยมชมกลุ่มประติมากรรม  ชมการปั้นอนุสาวรีย์รัชกาลที่  ๕  และเจ้าฟ้าศิริราช  เยี่ยมชมกลุ่มจิตรกรรม  การเขียนภาพไตรภูมิ  และจิตรกรรมพุทธรัตนสถาน งานฉากลับแล  เยี่ยมชมกลุ่มศิลปประยุกต์  การออกแบบดวงตราสัญลักษณ์  และงานเครื่องเคลือบดินเผาชมอาคารศูนย์ศิลปะและการช่างไทย  การจัดแสดงผลงานช่างสิบหมู่ เยี่ยมชมกลุ่มประณีตศิลป์  อาคาร  ๑ ผ้าลายทองแผ่ลวดหลังคาเรือพระราชพิธี  เยี่ยมชมกลุ่มประณีตศิลป์  อาคาร  ๒  เรือจำลองศรีประภัทรศรชัย  และการทำ พู่ประกอบเรือพระราชพิธี  การแกะสลักงานไม้ และเยี่ยมชมกลุ่มประณีตศิลป์  อาคาร  ๓  บานประตูประดับมุก  งานปั้นปูนตำ  งานโลหะประณีต  การจัดสร้างตู้พระธรรมลายรดน้ำฯลฯ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การทำงานของสำนักช่างสิบหมู่ ให้สื่อมวลชนได้รับทราบและเข้าใจการทำงานของกรมศิลปากรมากยิ่งขึ้น และจะได้นำข้อมูลความรู้ไปเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขว้าง

(จำนวนผู้เข้าชม 1387 ครั้ง)