...

ออกแบบเข็มสัญลักษณ์ประจำหลักสูตร “ พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร” ของโรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก
โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก 
ขอความอนุเคราะห์กรมศิลปากร ออกแบบเข็มสัญลักษณ์
ประจำหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงความรักความสามัคคีของผู้สำเร็จการศึกษา

(จำนวนผู้เข้าชม 1058 ครั้ง)