"ข้าว วิถีไทย สายใยวัฒนธรรมแห่งแผ่นดิน" ปฏิทินชาวนา ตอนที่ ๒ เดือนพฤษภาคม
     "ข้าว วิถีไทย สายใยวัฒนธรรมแห่งแผ่นดิน" ปฏิทินชาวนา ตอนที่ ๒ เดือนพฤษภาคม
     ในช่วงเดือนพฤษภาคมของไทยนั้น จะเป็นช่วงที่ฝนเริ่มตก ชาวนาไทยจะเตรียมดินด้วยการไถดะ เพื่อพลิกหน้าดิน แล้วไถแปรเพื่อกำจัดวัชพืช แล้วจึงเริ่มเพาะต้นกล้า ในเดือนนี้มีการประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับการทำนา มีหลายพิธี เช่น พิธีขอฝนในภาคต่าง ๆ พระราชพิธีพืชมงคล (เป็นพิธีพุทธ มีขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔) และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (เป็นพิธีพราหมณ์)
     เป็นพิธีเริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าว มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เป็นอาณัติสัญญาณว่า 
     "บัดนี้ฤดูกาลแห่งการทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้ว"
     วันพืชมงคลหรือวันแรกนาขวัญนั้น ยังเป็นวันเกษตรกรไทย เพื่อระลึกถึงคุณค่าและความสำคัญของเกษตรกรและการเกษตรซึ่งเป็นอีกภาคส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติไทยด้วย

      นางสาวภัทรา เชาว์ปรัชญากุล ภัณฑารักษ์ชำนาญการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชาวนาไทย สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี เผยแพร่

(จำนวนผู้เข้าชม 198 ครั้ง)