...

วันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ ร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ณ โบราณสถานเจดีย์วัดแขนน

วันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง และเจ้าหน้าที่สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช (ภูเก็ต) ร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสาดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ วันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๖  ณ โบราณสถานเจดีย์วัดแขนน ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน และวันอนุรักษ์มรดกไทย และแสดงถึงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านการอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ เป็นแบบอย่างให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติแขนงต่างๆ คงอยู่สืบไป
โดยดำเนินการบำรุงดูแลรักษาภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่โบราณสถานเจดีย์วัดแขนน และดำเนินการอนุรักษ์เศษภาชนะดินเผาที่เก็บรักษาอยู่ภายในวัด
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง กราบนมัสการขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดแขนนอย่างสูง ที่ได้ให้การอนุเคราะห์สถานที่พร้อมอำนวยความสะดวกตลอดการดำเนินกิจกรรม

(จำนวนผู้เข้าชม 77 ครั้ง)