...

โรงเรียนบ้านโนนเจริญ ตำบลทับทัน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาที่ ๔ โรงเรียนบ้านโนนเจริญ ตำบลทับทัน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๘๗ คน คุณครู ๑๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยแบ่งการบรรยายนำชมออกเป็น ๒ กลุ่มย่อย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙ โดยมีนางถนอม หลวงกลาง และนางสาวอภิญญา สุขใหญ่ พนักงานประจำห้อง ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 37 ครั้ง)