...

กิจกรรมวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางปริญญา สุขใหญ่ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ทุกคน ได้จัดกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อีกทั้งยังช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน โดยจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 126 ครั้ง)