...

กิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ณ.โบราณสถานปราสาทบ้านไพล ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
โดย นางปริญญา สุขใหญา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ และประชาชนในพื้นที่จำนวน ๕๐ คน ได้ทำความสะอาดและพัฒนาบริเวณโดยรอบโบราณสถานและขุดลอกกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางภายในคูน้ำรอบปราสาทเพื่อให้โบราณสถานได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ ทรงคุณค่าของจังหวัดสุรินทร์สืบไป
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 36 ครั้ง)