...

นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำนวนนักศึกษา ๖๐ คน อาจารย์ ๒ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยแบ่งการบรรยายนำชมออกเป็น ๓ กลุ่มย่อย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙ โดยมีนางถนอม หลวงกลาง นางศรีสุดา ศรีสดและนางสาวอภิญญา สุขใหญ่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 33 ครั้ง)