...

ตรวจดูแลโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
วันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ดำเนินการตรวจดูแลโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย
๑. ปราสาทบ้านพลวง อ.ปราสาท
๒. ปราสาททนง อ.ปราสาท
๓. ปราสาทตามอญ อ.บัวเชด
๔. ปราสาทยายเหงา อ.สังขะ
๕. ปราสาทหมื่นศรีน้อย อ.สำโรงทาบ
๖. ปราสาทศีขรภูมิ อ.ศีขรภูมิ
๗. ปราสาทช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ
และ ๘. คูเมืองกำแพงเมืองสุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์
เพื่อตรวจสอบความชำรุดเสียหายของโบราณสถานจากเหตุอุทกภัยรวมทั้งภัยอันตรายอื่นๆ และรายงานผลการตรวจสอบต่อสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขต่อไป
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 157 ครั้ง)