โบราณวัตถุที่สำคัญ
พระ พุทธรูปนาคปรกองค์นี้ สลักจากหินทรายสีเขียว พบที่วัดปู่บัว เดิมจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาต ิ อู่ทอง

พระพุทธรูปนาคปรก

ศิลปะลพบุรี           อิทธิพลศิลปะขอมแบบบายน   อายุราวพุทธศตวรรษที่   ๑๘
วัสดุ                    หินทราย
ขนาดสูงประมาณ     ๑๐๗   เซนติเมตร   หน้าตักกว้างประมาณ   ๔๗   เซนติเมตร
ประวัติ                 พบที่วัดปู่บัว   อำเภอเมือง   จังหวัดสุพรรณบุรี

ลักษณะ ทางประติมาณวิทยา


          พระ พุทธรูปนาคปรกองค์นี้ สลักจากหินทรายสีเขียว พบที่วัดปู่บัว เดิมจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาต ิ อู่ทอง   มีลักษณะทางประติมาณวิทยาที่สำคัญคือ   พระพุทธรูปมีรัศมีเป็นรูปกลีบบัวซ้อนกัน   ๓  ชั้นเม็ดพระศกทำเป็น
ลายรูปสี่เหลี่ยมขนาดเล็กปรากฏกรอบไรพระศกพระพักตร์มีลักษณะค่อนข้างเหลี่ยม พระขนงต่อกันเป็นรูปปีกกาพระเนตร
ยาวรีลืมพระเนตรพระนาสิกโด่งงุ้มพระโอษฐ์หนาอยู่ในอาการแย้มพระสรวลเล็กน้อย พระกรรณยาวพระพุทธรูปครองจีวรห่ม
เฉียง   ปรากฏสังฆาฎิบนพระอังสา   พระหัตถ์ทั้งสองประสานกันอยู่บนพระเพลาในลักษณะสมาธิ   ปรากฏรูปธรรมจักร
อันเป็นลักษณะของมหาบุรุษอยู่บนฝ่าพระหัตถ์   ประทับนั่งขัดสมาธิอยู่บนขนดนาคสามชั้น   ขนดนาคมีลักษณะสอบลง
สู่ชั้นล่าง   เบื้องหลังพระพุทธรูปทำรูปนาค   ๗   เศียร   นาคมีลักษณะใบหน้ายาว   นาคเศียรข้างทุกเศียรชำเลืองไป
ยังนาคเศียรกลางปรากฏลายดอกจันทร์ที่ลำคอนาค   ลักษณะของพระพุทธรูปนาคปรกองค์นี้ อยู่ในศิลปะลพบุรี   ซึ่งรับ
อิทธิพลจากศิลปะขอมแบบบายน   ผสมผสานกับฝีมือช่างท้องถิ่น กำหนดอายุได้อยู่ในราวพุทธศตวรรษที่   ๑๘

(จำนวนผู้เข้าชม 170 ครั้ง)