ภาษาและขนบธรรมเนียมระเพณีท้องถิ่น ชาวลาวโซ่ง
  • ย้อนกลับ
  • ภาษาและขนบธรรมเนียมระเพณีท้องถิ่น ชาวลาวโซ่ง
ชื่อเรื่อง                                      ภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นชาวลาวโซ่ง
                                                    บ้านดอนมะเกลือ ตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ครั้งที่พิมพ์                                -
ผู้แต่ง                                         มานิตา เขื่อนขันธ์
ประเภทวัสดุ/มีเดีย                  หนังสือท้องถิ่น
ISBN/ISSN                              -
หมวดหมู่                                   เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ 
เลขหมู่                                        305.895910593 ม453ภ
สถานที่พิมพ์                             กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์                                สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์                                      2541
ลักษณะวัสดุ                               29 ซม . : 121 หน้า
หัวเรื่อง                                       ชนกลุ่มน้อย
                                                     ลาวโซ่ง -- ความเป็นอยู่และประเพณี 
ภาษา                                           ไทย
บทคัดย่อ/บันทึก
           การศึกษาภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้านท้องถิ่นชาวลาวโซ่ง มีความประสงค์ที่รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี เครื่องมือ เครื่องใช้ของชุมชนชาวลาวโซ่งไว้เพื่อศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ต่อไป

(จำนวนผู้เข้าชม 190 ครั้ง)