เวสฺสนฺตรชาตกานิสํสกถา (ฉลองมหาชาด) (82/1)
  • ย้อนกลับ
  • เวสฺสนฺตรชาตกานิสํสกถา (ฉลองมหาชาด) (82/1)
หมวดหมู่                        พุทธศาสนา
ภาษา                            บาลี/ไทยอีสาน
หัวเรื่อง                          
ธรรมเทศนา
                                    ชาดก
                                    นิทานคติธรรม
ประเภทวัสดุ/มีเดีย
            คัมภีร์ใบลาน
ลักษณะวัสดุ                    26 หน้า : กว้าง 4.5 ซม. ยาว 56.5 ซม. 
บทคัดย่อ                     

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน เส้นจาร ฉบับลานดิบ ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการเด่น ปญฺญาทีโป วัดคิรีรัตนาราม  ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2534

 

(จำนวนผู้เข้าชม 359 ครั้ง)