โครงการเสริมสร้างความเข้าใจ เรื่อง "การทำลายเอกสารและส่งมอบเอกสารประวัติศาสตร์"
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมสัมมนาในโครงการเสริมสร้างความเข้าใจ เรื่อง "การทำลายเอกสารและส่งมอบเอกสารประวัติศาสตร์"
          เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมสัมมนาในโครงการเสริมสร้างความเข้าใจ เรื่อง "การทำลายเอกสารและส่งมอบเอกสารประวัติศาสตร์" ณ ห้องประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และนายวิเศษ เพชรประดับ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ
          การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเอกสารที่สิ้นกระแสการปฏิบัติงานแล้วให้แก่เจ้าหน้าที่ในจังหวัดสุพรรณบุรี และเพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานในจังหวัดสุพรรณบุรีขอทำลายและส่งมอบเอกสารประวัติศาสตร์ ตลอดจนสร้างความร่วมมือและเครือข่ายการปฏิบัติงานด้านเอกสารระหว่างหน่วยงานราชการในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยนางสาวธารทิพย์ ภิรมย์อนุกูล หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี บรรยายความรู้ในหัวข้อ
          - แนะนำหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี
          - กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานจดหมายเหตุ
          - แนวทางปฏิบัติในการทำลายเอกสารและส่งมอบเอกสารประวัติศาสตร์
          ท่านสามารถอ่านและดาวน์โหลดเอกสารประกอบโครงการเสริมสร้างความเข้าใจ เรื่อง "การทำลายเอกสารและส่งมอบเอกสารประวัติศาสตร์" ได้โดยโปรดคลิกที่นี่        

(จำนวนผู้เข้าชม 964 ครั้ง)