โครงการประชุมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การทำลายและส่งมอบเอกสารราชการ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการประชุมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การทำลายและส่งมอบเอกสารราชการ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2565
เวลา 09.00-16.30 น. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการประชุมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การทำลายและส่งมอบเอกสารราชการ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมี ร้อยเอกบุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี และมีวิทยากรให้การบรรยาย ดังนี้
นางณิชชา จริยเศรษฐการ ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
นางสาวสุพิชฌาย์ กลิ่นหอม นิติกรชำนาญการ
นางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจดหมายเหตุ
นางสาวนภวรรณ ศรีจันทรนิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริการเอกสาร สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และ
นางสาวธารทิพย์ ภิรมย์อนุกูล หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม 188คน และผู้เข้าร่วมในระบบ 130-180คน

(จำนวนผู้เข้าชม 828 ครั้ง)