บรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการขอทำลายและส่งมอบเอกสารประวัติศาสตร์

 เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการขอทำลายและส่งมอบเอกสารประวัติศาสตร์ โดยมีนายวิเศษ เพรชประดับ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

          โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการขอทำลายและส่งมอบเอกสารประวัติศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการขอทำลายและส่งมอบเอกสารประวัติศาสตร์ให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมศิลปากร โดยเฉพาะสำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี และสำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา รวมถึงเพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานภายในสังกัดกรมศิลปากรสนใจขอทำลายและส่งมอบเอกสารประวัติศาสตร์ ซึ่งการดำเนินโครงการแบ่งเป็นภาคบรรยายในหัวข้อ “กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานจดหมายเหตุ” และหัวข้อ “ขั้นตอนการขอทำลายและการส่งมอบเอกสารประวัติศาสตร์” และภาคปฏิบัติทำบัญชีขอทำลายและบัญชีส่งมอบเอกสารประวัติศาสตร์

(จำนวนผู้เข้าชม 658 ครั้ง)