กำหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

 ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ กำหนดให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ รวม ๑๘ จังหวัด ดังนี้
          ๑. จังหวัดในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี ได้แก่ ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม (ยกเว้นสมุทรปราการ)
          ๒. จังหวัดในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี ได้แก่ สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม (ยกเว้นนนทบุรีและปทุมธานี)
          ๓. จังหวัดในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา นครนายก สระบุรี อ่างทอง และสิงห์บุรี
          ๔. จังหวัดในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ได้แก่ ลพบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี

          หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี กรมศิลปากร มีภารกิจสำคัญดังนี้
๑) พิจารณา ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานด้านเอกสารของส่วนราชกา­­ร
๒) รับมอบ วิเคราะห์ ประเมินคุณค่า จัดหมวดหมู่ และอนุรักษ์เอกสารสำคัญของชาติ
๓) บันทึกเหตุการณ์สำคัญของชาติ
๔) ให้บริการค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่เอกสารจดห­­มายเหตุ
          เรายินดีให้คำปรึกษาในเรื่องการทำลายและการส่­­งมอบเอกสารราชการ เอกสารประวัติศาสตร์ และเอกสารสำคัญต่างๆ แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไป ผ่านหลากหลายช่องทาง อาทิ
          โทรศัพท์ ๐๓๕ ๕๓๕ ๕๐๑ - ๒
          www.facebook.com/SupanburiNationalArchive
          www.finearts.go.th/suphanburiarchives

(จำนวนผู้เข้าชม 529 ครั้ง)