ธ สถิตในดวงใจไทย ประมวลภาพพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ ๙ ในจังหวัดสุพรรณบุรี

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดนิทรรศการภาพชุด "ธ สถิตในดวงใจไทย" ประมวลภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในจังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

               พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดสุพรรณบุรีรวมทั้งสิ้น ๙ ครั้ง ดังนี้

               ครั้งที่ ๑   ๒๐ - ๒๑ กันยายน ๒๔๙๘

               ๒๐ กันยายน ๒๔๙๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร ณ อำเภออู่ทอง วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เสวยพระกระยาหาร ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และเสด็จฯ ประตูน้ำโพธิ์พระยา จากนั้นเสด็จฯ ประตูน้ำชลมารคพิจารณ์ อำเภอสามชุก และทรงพำนัก ณ ตำหนักแพที่ประทับบริเวณประตูน้ำ

               ๒๑ กันยายน ๒๔๙๘ เสด็จพระราชดำเนินจากพระตำหนักแพที่ประทับโดยเรือที่ประทับ ไปทอดพระเนตรการทดลองปลูกพืช จากนั้นเสด็จฯ ขึ้นท่าเรือดอนเจดีย์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี แล้วเสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังอนุสรณ์ดอนเจดีย์ และทรงเยี่ยมราษฎรที่รอรับเสด็จ

               ครั้งที่ ๒    ๒๕ มกราคม ๒๕๐๒

               พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในการรัฐพิธีเปิดพระบรมราชานุสรณ์  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ตำบลดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

               ครั้งที่ ๓    ๒๕ มกราคม ๒๕๐๓

               พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินยังพระบรมราชานุสรณ์ ตำบลดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

               ครั้งที่ ๔   ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๐๙

               พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

               ครั้งที่ ๕   ๔ มีนาคม ๒๕๑๒

               พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ไปทรงประกอบพิธีสวมพระเกตุมาลาพระพุทธรูป "พระพุทธโคดม" ณ วัดโพธาราม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

               ครั้งที่ ๖   ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๖

               พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสุวรรณภูมิ จังหวัดสุพรรณบุรีและเสด็จฯ ไปประทับเสวยพระกระยาหารกลางวันบนแพที่ประทับ ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

               ครั้งที่ ๗   ๒๕ มกราคม ๒๕๑๗

               พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ์ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี และพระราชทานธงประจำรุ่น ธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์ฉลองพระองค์ชุดลูกเสือแก่ลูกเสือชาวบ้านในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี

                ครั้งที่ ๘    ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๑๘

                พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ พระราชทานธงประจำรุ่นแก่ลูกเสือชาวบ้าน กิ่งอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี และเสด็จฯ ไปยังโครงการชลประทานกระเสียว เพื่อประทับเสวยพระกระยาหารกลางวัน

                ครั้งที่ ๙   ๒๕ มกราคม ๒๕๒๓

                 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ จากสวนจิตรลดา ไปทรงบำเพ็จพระราชกุศลบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

               ทั้งนี้ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ประมวลภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คราวเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดสุพรรณบุรี บางส่วน จัดแสดงในห้องนิทรรศการ และพร้อมให้บริการค้นคว้าและทำสำเนาภาพถ่ายทรงคุณค่าดังกล่าว ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์ ๐๓๕ ๕๓๕ ๕๐๑ ต่อ ๑๐๑ อีเมล์  suphan_archives@hotmail.com หรือทางเฟซบุ๊ค www.facebook.com/SupanburiNationalArchive ในวันและเวลาราชการ

 

(จำนวนผู้เข้าชม 903 ครั้ง)