...

โบราณสถานวัดสังฆาวาส
+โบราณสถานวัดสังฆาวาส+
...โบราณสถานวัดสังฆาวาสตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองสุโขทัยด้านทิศเหนือ   ใกล้กับแนวถนนพระร่วง โดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของถนน   โบราณสถานแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ซึ่งตั้งอยู่ห่างกันประมาณ ๑๐๐ เมตร ดังนี้
...กลุ่มแรก ตั้งอยู่ในตอนเหนือ พื้นที่มีคูน้ำล้อมรอบขนาดกว้างประมาณ ๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๘๐ เมตร  ประกอบด้วย  วิหารก่ออิฐเสาศิลาแลง ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่ง ปางมารวิชัย พระเศียรหักหาย  ด้านหลังมีเจดีย์ประธานทรงระฆัง ส่วนฐานประดับพระพุทธรูปนั่งทั้งสี่ทิศ  ส่วนยอดองค์ระฆังหักพัง  นอกจากนี้ยังมีเจดีย์รายจำนวน ๙ องค์ ตั้งอยู่โดยรอบ
...กลุ่มที่สอง ตั้งอยู่ทางตอนใต้ พื้นที่มีคูน้ำล้อมรอบเช่นเดียวกัน  แต่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดกว้างด้านละประมาณ ๖๐ เมตร   ประกอบด้วย อุโบสถ (โบสถ์) ฐานก่ออิฐ  มีใบเสมาหินชนวนรูปแบบต่าง ๆ ปักอยู่โดยรอบ  และมีเจดีย์ราย ๑ องค์ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอุโบสถ
...ชื่อวัด สังฆาวาส หรือ สังฆาวาสอารามวิหาร  ปรากฏในหลักศิลาจารึกวัดป่ามะม่วงภาษาเขมร พุทธศักราช ๑๙๐๔  แต่ในพระราชนิพนธ์เรื่อง เที่ยวเมืองพระร่วง ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖  ทรงวิจารณ์วัดแห่งนี้ว่า สังฆาวาสเท่าที่ปรากฏให้เห็นไม่มีความใหญ่โตเหมือนดังที่กล่าวไว้ในศิลาจารึก จึงทรงสันนิษฐานว่า วัดสังฆาวาสที่ปรากฏในหลักศิลาจารึกอาจหมายถึง วัดมหาธาตุ
...วัดนี้เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย  จากการขุดแต่งพบมกรสังคโลก (บ้างเรียกหัวสิงห์) และลวดลายปูนปั้นต่าง ๆ และโดยเฉพาะอุโบสถ (โบสถ์) วัดสังฆาวาสมีใบเสมาหินชนวนลักษณะแตกต่างกัน ๓ แบบ  จึงนับได้ว่าเป็นกลุ่มโบราณสถานที่มีควรค่าแก่การศึกษายิ่งนัก
สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ที่ https://drive.google.com/.../10l0fRTLev.../view...(จำนวนผู้เข้าชม 630 ครั้ง)