...

ห้องที่ 12
ห้องที่ 12 : สุนทรียภาพในวิถีชีวิตของชาวภาคใต้ตอนล่าง จัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุตามสาระสำคัญ คือ ภูมิศาสตร์ทางภาคใต้ตอนลางต่างก็เคยเป็นเมืองท่าค้าขาย รับอิทธิพลทางศิลปะ ศาสนา และความเชื่อจากอินเดียในระยะแรกเริ่ม และอิทธิพลวัฒนธรรมจากกลุ่มเมืองในคาบสมุทรมลายูด้วยกันในเวลาต่อมา ผนวกกับความเชื่อมั่นศรัทธา ต่อศาสนาอิสลาม อย่างเคร่งครัด ส่งผลให้วิถีชีวิตชาวภาคใต้ตอนล่าง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดังเห็นได้จากภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม


(จำนวนผู้เข้าชม 656 ครั้ง)