...

ห้องที่ 11
ห้องที่ 11 : ประวัติศาสตร์โบราณคดีภาคใต้ตอนล่าง จัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุตามสาระสำคัญ คือ ชุมชนเกิดขึ้นหลายแห่งบริเวณลุ่มน้ำปัตตานี หนึ่งในนั้น คือ เมืองโบราณที่อำเภอยะรัง หรือเมืองลังกาสุกะ โดยมีความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดู และพุทธศาสนา ซึ่งสะท้อนอยู่ในหลักฐานทางสถาปัตยกรรมและประติมากรรม เช่น ศิวลึงค์ เศียรของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และพระพิมพ์ดินเผา


(จำนวนผู้เข้าชม 724 ครั้ง)